องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 291 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องการแจ้งการฆ่าสัตว์และการออกหลักฐานการรับแจ้งการฆ่าสัตว์ พ.ศ.2562 [ 25 ต.ค. 2564 ]205
62 ประกาศกำหนดจำนวนประกาศและป้ายหาเสียงเลือกตั้ง สถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น [ 11 ต.ค. 2564 ]170
63 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 6 ต.ค. 2564 ]168
64 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล [ 6 ต.ค. 2564 ]170
65 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล [ 6 ต.ค. 2564 ]208
66 ประกาศรายงานผลตามแผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนสิงหาคม 2564 [ 5 ต.ค. 2564 ]74
67 ประกาศรายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 5 ต.ค. 2564 ]73
68 ประชาสัมพันรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 1 ต.ค. 2564 ]197
69 แผนงานดำเนินการการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปี 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]37
70 ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) [ 1 ก.ย. 2564 ]249
71 รายงานช่วยเหลือการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับตลาดในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 ส.ค. 2564 ]205
72 แบบรายงานแหล่งน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ [ 30 ก.ค. 2564 ]183
73 แบบสำรวจการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม, สถานที่สังเกตการณ์เริ่มป่วย (Quarantine), ศูนย์พักคอย, และการแยกกักตัวที่บ้าน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 ก.ค. 2564 ]153
74 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564 [ 29 มิ.ย. 2564 ]218
75 คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) สำหรับพื้นที่เฝ้าระวังสูงของจังหวัดนครราชสีมา [ 28 มิ.ย. 2564 ]220
76 แบบรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหา PM 2.5 [ 23 มิ.ย. 2564 ]142
77 ประกาศเรื่องขอความร่วมมือคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง "แยกก่อนทิ้ง" [ 21 มิ.ย. 2564 ]166
78 แบบแสดงความประสงค์จะขนส่งของเสียอันตรายจากชุมชนไปให้ อบจ. กำจัดอย่างถูกหลักวิชาการ [ 18 มิ.ย. 2564 ]156
79 ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่ง [ 16 มิ.ย. 2564 ]76
80 ประชาสัมพันธ์ชาวตำบลหนองตะไก้ร่วมใจป้องกัน COVID-19 [ 26 เม.ย. 2564 ]129
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15