องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th
 
 
ติดต่อ - สอบถาม

 

  ชื่อ +

นายสุรพงษ์  ดื่มพุทรา

  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  044-346256
  อีเมล์ + admin@nongtakai.go.th
 

  ชื่อ + นายสุเมธ   ทิศกลาง
  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  044-346256
  อีเมล์ + Sumat_tid@nongtakai.go.th
 
 
 
  ชื่อ + นางภัฒน์พิมล  เกียรติภัชรสกุล
  ตำแหน่ง + รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  044-346256
  อีเมล์ +  virat.ma@yahoo.co.th
 
 
  ชื่อ + นางสาวจารุณีย์  เดชา
  ตำแหน่ง +
หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ +  044-346256
  อีเมล์ + pom1704@hotmail.com
 

  ชื่อ +
นางสุกัญญา ทองเหลือง
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ +  044-346256
  อีเมล์ + admin@nongtakai.go.th
 

  ชื่อ +
นางสุจิราภรณ์ บุญประสิทธิ์
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ +  044-346256
  อีเมล์ + sujiraporn@nongtakai.go.th
 
 
  ชื่อ + นายพรพิชัย สิงหาท้าว
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  โทรศัพท์ +  044-346256
  อีเมล์ +  admin@nongtakai.go.th
 
 
  ชื่อ +  นางสาวอารีย์ ชัยชนะ
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
  โทรศัพท์ +  044-346256
  อีเมล์ +  admin@nongtakai.go.th
 
 
  ชื่อ +
นายกิ่ง กลิ้งทะเล
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  โทรศัพท์ +  044-346256
  อีเมล์ +  admin@nongtakai.go.th