องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 345 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 การสำรวจแหล่งน้ำและปริมาณผักตบชวา [ 28 ธ.ค. 2564 ]113
102 คำสั่งจังหวัดนครราชสีมาเรื่องมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับพื้นที่ควบคุมของจังหวัดนครราชสีมา [ 24 ธ.ค. 2564 ]176
103 ขอเชิญผู้สนใจส่งโครงการ เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 23 ธ.ค. 2564 ]166
104 ทะเบียบปราญ์ชาวบ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 18 ธ.ค. 2564 ]17
105 ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะในครัวเรือน(ต้นทาง) [ 7 ธ.ค. 2564 ]116
106 แบบสำรวจข้อมูลการจัดการมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน [ 26 พ.ย. 2564 ]184
107 แผ่นพับคำแนะนำการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 16 พ.ย. 2564 ]245
108 ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดของจังหวัดนครราชสีมา (ฉบับที่ 3) [ 1 พ.ย. 2564 ]184
109 แบบรายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติการการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี 2564 [ 28 ต.ค. 2564 ]231
110 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องการแจ้งการฆ่าสัตว์และการออกหลักฐานการรับแจ้งการฆ่าสัตว์ พ.ศ.2562 [ 25 ต.ค. 2564 ]235
111 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา บนทางสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ [ 15 ต.ค. 2564 ]32
112 ประกาศช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ [ 15 ต.ค. 2564 ]23
113 ประกาศกำหนดจำนวนประกาศและป้ายหาเสียงเลือกตั้ง สถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น [ 11 ต.ค. 2564 ]190
114 ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 8 ต.ค. 2564 ]24
115 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 6 ต.ค. 2564 ]192
116 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล [ 6 ต.ค. 2564 ]201
117 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล [ 6 ต.ค. 2564 ]234
118 ประกาศรายงานผลตามแผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนสิงหาคม 2564 [ 5 ต.ค. 2564 ]93
119 ประกาศรายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 5 ต.ค. 2564 ]101
120 ประกาศนโนบายการบริหารความเสี่ยงโดยการดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 4 ต.ค. 2564 ]20
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18