องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th

 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภท

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ
กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภท
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐
    วันที่ลงข่าว
: 17 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้