องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง รวมทั้งสิ้น 6,011 คน
           - ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ ครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 รวม 4,376 คน คิดเป็น 73.4 %
           - บัตรเสีย จำนวน 160 บัตร คิดเป็น 30.26%
สรุปผลการใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ (18 กรกฎาคม 2547 )
 
การศาสนา
           ประชาชนในตำบลหนองตะไก้ จะนับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถาน 5 แห่ง คือ
                      1. วัดหนองตะไก้
                      2. วัดใหม่ศรีสุข
                      3. วัดสวรรค์วารี
                      4. วัดยอกขาม
                      5. วัดบ้านพูนทรัพย์
           
ระบบสาธารณูปโภค
           1. การไฟฟ้า ประชาชนในตำบลหนองตะไก้ส่วนใหญ่มีไฟฟ้าใช้ แต่จะมีส่วนน้อยเท่านั้นที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ เพราะได้ไปปตั้งบ้านเรือนออกไปไกลจากหมู่บ้าน
           2. ระบบประปา การใช้น้ำประปาของประชาชนในตำบลหนองตะไก้
 
การศึกษา
           ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ มีโรงเรียนในพื้นระดับประถมศึกษาจำนวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านหนองตะไก้และ โรงเรียนบ้านยอกขาม ซึ่งมีจำนวนบุคลากรและนักเรียน