องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th

 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายกิ่ง กลิ้งทะเล
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนายบรรเจิด  ดอนกระโทก

คนงานทั่วไป