องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th

 
 
กองคลัง


นางสาวอารีย์  ชัยชนะ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
 

นางสาวสุกัลยา เดชา
นางสิริวิมลธา แสงอุบล
นักวิชาการการเงินและบัญชี

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้นางสาวสุมินตรา  มากมูล

นางสาวอาธิติญา  ชื่นนอก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวอนุสรา  ฝ่ายค้า


ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี