องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมอาชีพ ประชาชนและกลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2567


โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพประชาชนและกลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขึ้นในระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 50 คน เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวหรือใช้ในชีวิตประจำวัน อันเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวอีกทางหนึ่ง ทำให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวพระราชดำริเรื่องการดำรงชีวิตอยู่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

2024-04-06
2024-03-29
2024-03-18
2024-03-15
2024-02-29
2024-02-28
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-22
2024-02-19