องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี ประชาชนและกลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2566


เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวหรือใช้ในชีวิตประจำวัน อันเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวอีกทางหนึ่ง     ทำให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวพระราชดำริเรื่องการดำรงชีวิตอยู่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

2023-05-31
2023-05-30
2023-05-25
2023-05-23
2023-05-12
2023-05-09
2023-05-09
2023-04-29
2023-04-24
2023-04-19