องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th
 
 
 


โครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ประจำปี 2566


วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ จัดทำโครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ประจำปี 2566 ในการขับเคลื่อนการจัดทำถังขยะเปียกครัวเรือน ณ กศน.ตำบลหนองตะไก้ นำโดย นายสุรพงษ์ ดื่มพุทรา นายกอบต. นายพิศณุ นิดกระโทก รองนายกฯ นางภัฒน์พิมล เกียรติภัชรสกุล รองปลัด อบต. นางบุปผา เสาวภาคย์ นักจัดการงานทั่วไป และนางนงนุช ดวงมุขพะเนา กลุ่มเป้าหมายประธานอสม. และตัวแทนอสม.หมู่บ้านละ 3 คน ทั้ง 12 หมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลหนองตะไก้เพื่อเป็นเครือข่าย (ครูก.)ในการจัดทำถังขยะเปียกต่อไป

2023-03-22
2023-03-22
2023-03-10
2023-03-03
2023-02-28
2023-01-30
2023-01-23
2023-01-16
2023-01-13
2023-01-04