วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ม.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายบ้าน นายสุวรรณ พุ่มพวง - ไร่ นายรุ้ง เจือกระโทก หมู่ที่ 5 บ้านยอกขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายไร่นายเย็น สร้างกลาง - ไร่ นายเอกชัย จงสันเทียะ หมู่ที่ 1 บ้านหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะหมู่บูชา) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2566
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (ปรับอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2566
ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
จ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียง และผู้ควบคุม โครงการการส่งเสริมการศึกษาเพื่อเพิ่มพัฒนาการของเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย (พิมพ์ชื่อ)